Visual

Kwaliteit

‘Doen wat je belooft’, dat is onze definitie van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. De basis hiervan ligt in het Koersplan van Resonans, de stichting waartoe onze school behoort. Die vormt het kader voor de school- en groepsplannen.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van de Resonans Routeplanner. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van ons schoolteam. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we binnen Resonans, en dus ook op De Witte Vogel, bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen. En daarvoor is de Resonans Routeplanner ontwikkeld.

Op weg naar optimale onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een proces dat je heel goed kunt sturen. Iets waar je systematisch aan kunt werken. En dat is wat we elke dag op onze school doen. Werken aan kwalitatief uitstekende onderwijskwaliteit. Dit filmpje laat zien hoe we zonder omwegen naar kwaliteit op weg zijn. Want werken aan nog beter onderwijs vraagt een routeplan. Wat goed is, borgen we. Wat beter kan, daar werken we aan. Dit doen we samen met onze collega’s, leerlingen, ouders, bestuur, raad van toezicht en MR. Samen beter!

School- en groepsplan

Eenmaal in de vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode. Hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient en de leerroutes richting geven.

Basis voor ons beleid

Het schoolplan is de kapstok waaraan de handboeken hangen, met daarin ons beleid op verschillende gebieden, zoals het Handboek Veiligheid. De beleidsvoornemens uit het schoolplan staan beschreven in het centrumontwikkelplan. Grote onderwerpen werken we uit in projectplannen.

Kwaliteitsagenda

In de kwaliteitsagenda beschrijven we de onderwerpen die we in de beleidsperiode moeten actualiseren. Het centrumontwikkelplan en de kwaliteitsagenda vormen de bronnen voor het jaarlijks in het najaar op te stellen jaarplan. In het jaarverslag beschrijven we welke plannen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten. De jaarrekening is onderdeel van het jaarverslag.

Onder Documenten vindt u de schoolplannen voor de afdelingen so en vso.