Visual

Praat met ons mee

De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs en vergadert maximaal zes keer per schooljaar. Voor ouders/verzorgers is het mogelijk de raad bij te wonen.

Maakt u daar van tevoren even een afspraak voor. Als u een ouder binnen de MR wilt spreken, kunt u mailen naar mr-ouders@wittevogel.nl. Wilt u een van de teamleden binnen de MR spreken, mail dan naar mr@wittevogel.nl.

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Mariëlle van den Berg
Paul Doth
Paul Benner

Personeelsgeleding

Ellen Hilker (voorzitter)
Paula Maurits
Daniëlle van Wensveen

Notulen MR

De notulen van de MR staan op de pagina documenten.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle scholen relevant zijn.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.