Visual

Afmelden / Ziek melden

Geef ook aan bij de vervoerder wanneer hij uw kind wel weer moet ophalen. Ouders/verzorgers zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Als een leerling op school ziek wordt, bellen wij de door u opgegeven contactpersoon. Wij vragen dan om uw zoon of dochter op te komen halen.

Schoolverzuim

De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Iedere gemeente heeft leerplichtambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen in de Leerplichtwet. U kunt informatie over de leerplicht verkrijgen via de website of de afdeling voorlichting van de gemeente waar u woont. Voor de gemeente Den Haag is het telefoonnummer van de afdeling Leerplicht: T (070) 353 54 54.

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet toegestaan. Extra verlof om langer bij familie in het buitenland te blijven, is niet mogelijk. In de volgende gevallen kan een verzoek aangevraagd worden bij de directie:

  • Voor bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk) kunnen we in bepaalde gevallen een uitzondering maken.
  • Voor verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen kunnen ouders buitengewoon verlof aanvragen bij de afdelingsdirecteuren. Er dient sprake te zijn van gewichtige omstandigheden.

U kunt de bepalingen vinden in de brochure van de afdeling onderwijs, te verkrijgen bij de gemeente in uw woonplaats. In het algemeen geldt dat u buitengewoon verlof minimaal vier weken van tevoren moet aanvragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlofformulier

U kunt hier een aanvraagformulier verlof downloaden. Daarop staan ook de richtlijnen voor het verlenen van verlof. Elk verzoek tot verlof moet schriftelijk ingediend worden bij het management van de school. Indien het management hier geen besluit over kan of mag nemen, zal de leerplichtambtenaar dat doen. Wij verzoeken u dringend zich aan de genoemde richtlijnen te houden om zo vervelende situaties of zelfs een boete, opgelegd door de leerplichtambtenaar, te voorkomen. De Witte Vogel heeft een notitie leerplicht / ziekteverzuim opgesteld, opvraagbaar via de receptie.