Visual

Medewerkers

Kracht van de professionele ruimte. Onze groepsteams werken continu aan verbetering. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs, zorg en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan.

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend. Het stafsbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Sectordirecteur

Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so

Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso

Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt

Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl

Zorgmanager kdc Middin

Josca de Munnik: j.de.munnik@middin.nl

Leerlingenzorg

Intern begeleider

Anne Bekking (so)
Hilma v.d. Berg (vso)
Charlotte Gelauff (so)

Zorgcoördinatoren

Esther van der Meer (so)
Thessa Moolenaar (vso)

Leerkracht arbeidstoeleiding/stage

Daniëlla Gorissen

Revalidatieartsen

Bianca Impelmans
Nikie Siebers

Vertrouwenspersoon intern

Linda Leferink

Vertrouwenspersoon extern

Renate Uddin

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

Mariëlle van den Berg
Christien Dohmen
Paul Doth

Personeelsgeleding

Tom Trommel (voorzitter)
Ellen Hilker
Linda Leferink

GMR Resonans

De GMR is samengesteld uit medewerkers van de verschillende scholen. Het overzicht van de GMR-leden vindt u op de website van Resonans.