Visual

Leerroutes

Binnen de groepen van het so werken therapeuten en groepsleiding samen aan het realiseren van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs.

Deze kerndoelen hebben wij concreet gemaakt in onze leerlijnen, gebaseerd op:

  • Zml-leerlijnen: voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (gemaakt door de CED-groep in Rotterdam);
  • Plancius leerlijnen: voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (emb). Deze leerlijnen hebben hun naam te danken aan ‘Plancius’, een kaartenmaker in de 17e eeuw. Hij maakte duidelijk dat je de beste route moet zoeken als je een bepaald doel wilt bereiken. Dat doen we door binnen ons onderwijs steeds kleine stapjes te nemen en samen te werken met alle disciplines binnen de school.

Het onderwijs is in alle leerroutes zo praktisch mogelijk en altijd gericht op vaardigheden die kinderen in hun leven nodig hebben.

Leerroute 1 en 2

In de leerroutes 1 en 2 volgen we de Plancius leerlijnen en de aansluitende leerlijnen ontwikkeld voor het zml-onderwijs. Deze leerlijnen omvatten onder andere de ontwikkelingsgebieden lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie, spelen, praktische redzaamheid en bewegen. Via activiteiten als snoezelen, spelen, gym, zwemmen, muziek, voorlezen en thema’s werken we aan doelen uit deze ontwikkelingsgebieden. Ook zijn eten, drinken, naar het toilet gaan en verschoond worden, naar buiten gaan, naar binnen komen, je jas uit (helpen) doen en elkaar begroeten in de ochtendkring activiteiten waarin we doelgericht volgens de leerlijnen werken.

Leerroute 1

Uitstroombestemming: Belevingsgerichte dagbesteding. Dit is dagbesteding waarbij deelnemers als groep activiteiten ondernemen of taken uitvoeren. Deelnemers beleven mee of vervullen zelf een actieve rol. Ook worden er belevingsgerichte activiteiten uitgevoerd gericht op het stimuleren en prikkelen van de deelnemers. Er is altijd toezicht en ondersteuning binnen een beschutte omgeving.
Streefniveaus:
Einde so: niveau 1-6 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met Plancius-niveau 6)
Einde vso: niveau 1-7 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met vso-zml-niveau 2)

Leerroute 2

Uitstroombestemming: Taakgerichte dagbesteding. In deze vorm van dagbesteding wordt verwacht dat deelnemers doelgerichte activiteiten uit kunnen voeren in een aangepast tempo en op hun eigen niveau. Er wordt verwacht dat ze in staat zijn om passende vaak geoefende opdrachten uit te voeren en eenvoudige instructies op te volgen. Begeleiding is daarbij op afstand, maar zichtbaar aanwezig. 
Streefniveaus:
Einde so: niveau 7 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met zml-niveau 3)
Einde vso: niveau 10 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met vso-zml-niveau 6)

Leerroute 3 en 4

In de leerroutes 3 en 4 volgen we de leerlijnen de gebaseerd zijn op de leerlijnen zml. Deze omvatten voor leerroute 3 en 4 de ontwikkelingsgebieden communicatie, spelen, praktische redzaamheid, verplaatsen, werkhouding, sociale vaardigheden, lezen en schrijven, rekenen, oriëntatie op tijd, oriëntatie op mens en maatschappij, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs. Het onderwijs is in alle leerroutes zo praktisch mogelijk en altijd gericht op vaardigheden die kinderen in hun leven nodig hebben.

Leerroute 3

Uitstroombestemming: Arbeidsmarktgerichte dagbesteding of een vorm van beschut. Bij arbeidsmarktgerichte dagbesteding ligt de focus op werkgerichte activiteiten en activiteiten met een maatschappelijke opbrengst (bv horeca). Er wordt verwacht dat deelnemers in staat zijn zelfstandig eenvoudige, herhalende werkzaamheden uit te voeren, waarbij eisen gesteld kunnen worden aan het eindproduct. Begeleiding is op afroep beschikbaar. Er wordt verwacht dat de deelnemer zelf om hulp/advies kan vragen in situaties dat dit nodig is.
Streefniveaus:
Einde so: niveau 9 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met zml-niveau 6)
Einde vso: niveau 12 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met vso-zml-niveau 9)

Leerroute 4

Uitstroombestemming: Beschut werken of arbeid, waarbij verwacht wordt dat een werknemer werkzaamheden uit kan voeren onder werkdruk en zelf kan plannen en organiseren. Begeleiding is daarbij op afroep beschikbaar. 
Streefniveaus:
Einde so: niveau 12 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met zml-niveau 9)
Einde vso: niveau 14 van leerlijnen De Witte Vogel
(vergelijkbaar met vso-zml-niveau 12)

Doorstroom vanaf so

De meeste leerlingen van het so stromen door naar het vso op De Witte Vogel. Soms is een andere vorm van onderwijs meer passend. In alle gevallen moet er bij de overgang naar het vso opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.