Visual

Ons aanbod

Afhankelijk van de leeftijd, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de zorg die een kind of jongere nodig heeft, delen we het bij een van de groepen in.

Bij het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hanteren we de volgende indeling:

  • 12 tot 16 jaar: instroomgroepen
  • 16 tot 18 jaar: uitstroomgroepen

De groep waartoe een kind behoort heeft een eigen groepsteam, dat bestaat uit leerkrachten, assistenten en therapeuten.

Groepen

De instroomgroepen bestaan veelal uit leerlingen die van onze so-afdeling doorstromen naar het vso. Soms is een andere vorm van onderwijs meer passend. In alle gevallen moet er bij de overgang naar het vso opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.

Praktische kennis en vaardigheden

Het onderwijs aan leerlingen met meervoudige beperkingen is gericht op het realiseren van de kerndoelen ZML/MB. Dat zijn de opgestelde richtlijnen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Die geven aan wat zeer moeilijk lerende of meervoudig beperkte leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Zij houden geen resultaatverplichting in voor alle leerlingen. In de praktijk blijkt dat niet alle leerlingen de gestelde kerndoelen kunnen behalen. De kerndoelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van praktische kennis en vaardigheden.

Uitstroommogelijkheden

Als leerlingen 16 tot 18 jaar zijn, begeleiden onze maatschappelijk werkende en onze stagecoördinator hen in het zoeken naar uitstroommogelijkheden. Vaak is dat een vorm van dagbesteding. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouders. Om tot een verantwoorde keuze te komen, doen leerlingen ervaringen op via interne en externe stages.

Wij begeleiden onze leerlingen in het hele proces van keuze, aanmelding en toelating tot de nieuwe instelling.